PROTI mechu (HARMONIE - MechStop) 50ml


Cena
93 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
005162

Hmotnost
0.1 kg

Skladem
ks

Speciální hnojivo obsahující živiny rychle potlačuje výskyt mechů v trávnících do 24 hodin a zároveň posiluje růst trávy. Jeho účinek spočívá ve vysoušení mechů, zvýšení tvorby chlorofylu pro intenzivnější zelenou barvu trávníku a posílení odolnosti trav vůči stresu. Více

Speciální hnojivo, které potlačuje výskyt mechů v trávnicích do 24 hodin, zároveň podporuje růst a zelenou barvu trávníku.

Obsah živin:

Fe 9,7 v chelátu s EDTA + N 4 + S 5,5

Jak účinkuje?
  • Omezuje výskyt mechů v trávníku.
  • Potlačuje mechy již do 24 hodin po aplikaci, což vede k vysušení mechů.
  • Podporuje růst trávy.
  • Zvyšuje tvorbu chlorofylu v trávách, což podporuje zelenou barvu trávníku.
  • Zvyšuje odolnost trav proti stresu.
Pro jaké rostliny?
  • Okrasné trávníky.
Jak jej použít?
  • Jednoduchá aplikace postřikem.
  • Pro podporu růstu trávníku a omezení mechů v porostu trávníku aplikujte podle potřeby od března do srpna.
  • Pozor na možné zabarvení okolních zpevněných ploch kolem trávníku.

 

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní opatření:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Uvedené informace mají informativní charakter. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.