Sprej k hubení pavouků samočinný 200ml


Cena
98 Kč

Výrobce

Kód produktu
P00067

Hmotnost
0.25 kg

Více než 5 ks
ks

Přípravek je určen k likvidaci pavouků v uzavřených prostorách, a v hospodářských objektech o rozloze 25m2. Díky dlouhotrvajícímu reziduálnímu efektu spolehlivě hubí dospělé pavouky i jejich larvy a chrání tak ošetřená místa před vytvářením pavučin.  Více

Jedná se o jediný přípravek tohoto typu dostupný na trhu. Většina lidí totiž považuje za věčný problém pavučiny a ne pavouky. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli přípravek, který účinně a dlouhodobě (několik měsíců) řeší problém s pavouky a jimi vytvářenými pavučinami. 
Přípravek je určen k likvidaci pavouků v uzavřených prostorách, a v hospodářských objektech o rozloze 25m2. Díky dlouhotrvajícímu reziduálnímu efektu spolehlivě hubí dospělé pavouky i jejich larvy a chrání tak ošetřená místa před vytvářením pavučin. 
Vlastnosti: 
* Má okamžitý a dlouhotrvající rezidualní efekt, působící na pavouky a jejich larvy. 
* Přípravek je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky 
* Je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny. 
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí. 
 
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení vyplývající z fyzicko chemických vlastností:
Aerosol 1 – Aerosolový výrobek, extrémně hořlavý, kategorie ohrožení 1
H222 – Extrémně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Ohrožení pro člověka:
Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie ohrožení 3
H336 – Může působit ospalost nebo závratě.
EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
 
Balení spreje: 200ml