Sprej k hubení komárů, much a létajícího hmyzu 200ml


Cena
98 Kč

Výrobce

Kód produktu
P00061

Hmotnost
0.25 kg

Skladem
ks

Přípravek je určen k hubení létajícího hmyzu (komáři, mouchy, muchničky, noční motýli atp.) a jejich larev v hospodářských budovách, uzavřených a otevřených prostorách. 
Preparát má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt působící na hmyz a jeho larvy, které zcela vyhubí.  Více

SPREJ K HUBENÍ LÉTAJÍCÍHO HMYZU


Přípravek je určen k hubení létajícího hmyzu (komáři, mouchy, muchničky, noční motýli atp.) a jejich larev v hospodářských budovách, uzavřených a otevřených prostorách. 
Preparát má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt působící na hmyz a jeho larvy, které zcela vyhubí. 
Sprej je určen pro menší plochy. 
Vlastnosti: 
* Preparát má okamžitý a dlouhotrvající reziduální efekt, působící na hmyz a jeho larvy. 
* Je bezpečný po zředění - neusazuje se v organismu a svými účinky neohrožuje savce a ptáky. 
* Je bez zápachu a šetrný ke svému okolí. 
* Jelikož je bezbarvý, nezanechává skvrny a viditelné usazeniny.  
 
Typ nebezpečnosti:
Ohrožení vyplývající z fyzicko chemických vlastností:
Aerosol 1 – Aerosolový výrobek, extrémně hořlavý, kategorie ohrožení 1
H222 – Extrémně hořlavý aerosol.
H229 – Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Ohrožení pro člověka:
Eye Irrit. 2 – Těžké poškození/podráždění očí, kategorie ohrožení 2
H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
STOT SE 3 – Toxicita pro cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie ohrožení 3
H336 – Může působit ospalost nebo závratě.
EUH208 – Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
Ohrožení pro životní prostředí:
Aquatic Acute 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, akutní nebezpečí, kategorie 1
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
Aquatic Chronic 1 – Vytváří ohrožení pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, kategorie 1
H410 – Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
 
Balení spreje: 200ml