Cena
160 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
001182-1

Hmotnost
0.15 kg

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

Skladem
ks

Sanium Ultra je insekticidní přípravek s účinnou látkou deltamethrinem, určený pro hubení škůdců na ovoci, zelenině a okrasných rostlinách. Deltamethrin působí jako dotykový a požerový jed s repelentním účinkem, zejména proti mšicím, a má částečný ovicidní účinek, ale není účinný proti sviluškám a nemá systémový účinek. Přípravek se aplikuje postřikem, přičemž je důležité rovnoměrně zasáhnout všechny části rostlin a vyhnout se postřiku při vysokých teplotách nad 24°C, aby se zachovala jeho účinnost. Více

Insekticidní přípravek pro hubení škůdců na ovoci, zelenině a okrasných rostlinách.

Účinná látka:

deltamethrin 15 g/l

Jak účinkuje?

Deltamethrin, účinná látka přípravku Sanium Ultra, je světlostálý syntetický pyrethroid. Působí jako dotykový a požerový jed s repelentním účinkem proti škůdcům, zejména mšicím, a má částečný ovicidní účinek. Svilušky nehubí. Nemá systémový účinek, proto je nutné, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách. Při vysokých teplotách nad 24°C může účinnost pyrethroidů klesat. V takovém případě je vhodné aplikovat je v chladnějších částech dne, časně ráno nebo pozdě večer.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?
 • Brambory, rajčata (mandelinka bramborová – může být nižší účinnost)
 • Cibule, pór (vrtalka cibulová, pórová)
 • Hrách (mšice, třásněnky)
 • Jabloň (obaleč jablečný)
 • Jádroviny, slivoň, třešeň, višeň (saví a žraví škůdci)
 • Třešeň, višeň (vrtule třešňová)
 • Jahodník (květopas jahodníkový)
 • Réva vinná (obaleči)
 • Okrasné rostliny (saví a žraví škůdci)
 • Zelenina brukvovitá a ředkvička (různí škůdci)
 • Další informace najdete v návodu k použití
Jak jej použít?
 • Aplikací postřiku.
 • Při prvním výskytu škůdců.
 • Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu.
 • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, pro které není tento přípravek registrován.

  Pozor na včely! Aplikujte brzy ráno nebo v podvečer, kdy jsou včely v úlu.

  Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

  Údaje o nebezpečnosti:

  Bezpečnostní pokyny:

  H226 Hořlavá kapalina a páry.
  H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
  P501Nepoužitý přípravek v původním obalu a prázdné obaly od přípravku odevzdejte na odstranění v místě sběru speciálního domovního odpadu (vytvořeného pro tento účel v rámci třídění odpadů příslušnou samosprávou - informujte se u orgánu místní zprávy)! Nebo odstraňte v souladu se zákonem 185/2001 Sb.z, o odpadech.
  EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.
  EUH208 Obsahuje alfa-hexylcinnamaldehyd a benzyl-salicylát. Může vyvolat alergickou reakci.

   

  Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.