BRODISAN BLUE PE granule 150g


Cena
48 Kč

Výrobce

Kód produktu
P00042

Hmotnost
0.18 kg

Více než 5 ks
ks

Požerová nástraha k hubení potkanů ve formě granulí. Rodenticid ve formě granulí je určen pro použití širokou veřejností a profesionálními uživateli, uvnitř a v blízkém okolí budov k regulaci výskytu potkanů. Více

Popis produktu

Rodenticid ve formě granulí je určen pro použití širokou veřejností a profesionálními uživateli, uvnitř a v blízkém okolí budov k regulaci výskytu potkanů.

Obsahuje hořké dochucovadlo snižující riziko konzumaci dětmi a domácími zvířaty.

Účinná látka: Brodifakum 25mg/kg. Brodifakum patří mezi antikoagulační jedy - po požití snižuje srážlivost krve, zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený hlodavec hyne na vnitřní vykrvácení

Působí již jednorázovým použitím

Dávkování: potkani: 100-200 g nástrahy na jednu deratizační staničku, vzdálenost mezi staničkami by měla být minimálně 5 m.

Nástrahy umísťujte na místa výskytu hlodavců - ideálně do speciálních deratizačních staniček

Ty doplňujte každý 3-8 den, tak dlouho, dokud jsou nástrahy hlodavci konzumovány

Upozornění

Pokyny pro odstraňování přípravku a znečištěného obalu: na konci deratizace odstraňte nespotřebovanou a dále nepouživatelnou nástrahu a znečištěný obal jako nebezpečnou látku. Nejvhodnější metodou je jejich spálení ve spalovně nebezpečného odpadu. Uhynulé hlodavce je možné odstranit spálením nebo zahrabáním na místě, kde nedojde k znečištění podzemní vody. Jednotlivá zvířata uhynulá při neprofesionálním zásahu je možné uložit do systému sběru komunálního odpadu.

Přípravek obsahuje antikoagulační látku. Po jeho požití může dojít, a to i se zpožděním, ke krvácení z nosu a dásní, ke krevním výronům a k vnitřnímu krvácení s výskytem krve v moči a stolici. Při znečištění kůže je potřebné omýt zasažené místo mýdlem a vodou. Při zasažení očí vyplachovat oči nejméně po dobu 10min. vodou. Při požití vyhledat co nejdříve lékařskou pomoc, v případě necílových zvířat veterinární pomoc. Zdravotnický nebo veterinární personál může jako antidotum podat vitamín K1.

Varování

Může způsobit poškození orgánů (krev) při prodloužené nebo opakované expozici. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Při požití: okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při expozici nebo podezření: vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním oprávněné osobě.

 

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Bezpečnostní upozornění

GHS08

GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

 

 

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.