Ratimor Plus nástraha na hlodavce sáček 150g


Cena
39 Kč

Výrobce

Kód produktu
6692_CCR

Hmotnost
0.155 kg

Více než 5 ks
ks

Granule Ratimor Plus jsou rodenticidem, který je mimořádně lákavý pro domácí myši a černé a šedé potkany. Kvůli aktivní látce bromadiolon, která má mimořádně široké spektrum použití, je velmi oblíbeným výběrem odborníků na likvidaci škůdců. Více

Popis produktu

Granule Ratimor Plus jsou rodenticidem, který je mimořádně lákavý pro domácí myši a černé a šedé potkany. Kvůli aktivní látce bromadiolon, která má mimořádně široké spektrum použití, je velmi oblíbeným výběrem odborníků na likvidaci škůdců.

 

Charakteristika Ratimor Plus Bromadiolon nástraha na hlodavce:

Zvlášť vhodné na používání v suchých vnitřních prostorách a hospodářských staveních.

Vhodná jak pro amatérské i profesionální použití.

Velká účinnost kvůli zpožděnému působení.

Aktivní látka bromadiolon má nejširší spektrum působení.

Pro hlodavce mimořádně chutné kvůli velkému podílu obilí.

Přidané atraktanty lákají hlodavce.

Obsahuje látku Bitrex, proto je pro děti a domácí zvířata návnada chuťově velmi nepříjemná.

Díky vysokému obsahu směsi obilí je zvláště účinný v suchých prostorách a hospodářských staveních, kde myši a potkani nemají k dispozici potravu. Zpožděné působení granulí umožňuje, aby rodenticid požilo velké množství škůdců před úhynem prvního jedince. Bromadiolon zabraňuje tvorbě protrombinu v krvi, což způsobuje vnitřní a vnější krvácení a následný úhyn hlodavce. U myší a potkanů, kteří se otráví návnadou, dochází k pocitu dušnosti. Potřeba nadechnutí vyžene hlodavce do otevřeného prostoru. Následně tedy uhyne mimo skupinu a jí obývaný prostor a nezpůsobí skupinový odpor k návnadě. Ratimor měkká návnada je účinná i proti hlodavcům, kteří jsou odolní na varfarin a jiné antikoagulanty první generace. Deratizační proces s granulemi Ratimor Plus si vyžádá časové období mezi 7 do 10 dny.

 

Použití Ratimor nástraha na hlodavce:

Ratimor Plus granule používáme jako rodenticid ve skladech se zemědělskými výrobky (ve kterých materiál není v rozsypaném stavu), uvnitř hospodářských budov, ve skladech s potravinami, v průmyslových závodech a v ostatních prostorách, kde jsou činné myši a potkani. Je určen k hubení:

 

  1. Myš domácí (Mus musculus) v množství 20–25 g s umístěním v hromádkách blízko hnízda, nebo na místa, kde se myši pohybují.
  2. Potkan černý (Rattus rattus) a šedivý (Rattus norvegicus) v množství od 100–150 g s umístěním v hromádkách na zakrytých místech.

 

Návnady umísťujeme každých 14 dní, dokud nezůstanou nedotknuté. Spotřebovanou návnadu je nutno doplňovat, dokud myši a potkani úplně nevyhynou. Při umísťování návnady je věnovat zvýšenou pozornost výběru místa tak, aby nedošlo ke znečištění vod (umísťujeme minimálně 20 metrů od vody). Návnady nesní být přístupné dětem a teplokrevným zvířatům. Návnady uchovávejte v uzavřeném prostoru, který není určen ke skladování potravin, nápojů a krmiva pro zvířata. Uchovávejte je v originálním balení a nepřístupné dětem. Chraňte je před teplem, světlem a vlhkostí. Uživatel musí odevzdat prázdný obal, zbytky nepoužitého prostředku, nebo prostředku, kterému vypršela lhůta použitelnosti, příslušnému sběrnému dvoru, nebo odstraňovači nebezpečných odpadů. Je nutná manipulace v souladu s předpisy o životním prostředí, které upravují oblast zacházení s nebezpečnými odpady a zacházení s obaly a odpadními obaly.

 

KVŮLI OCHRANĚ ZDRAVÍ LIDÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DODRŽUJTE NÁVODY NA POUŽITÍ, KTERÉ JSOU PŘILOŽENY K VÝROBKU A NA BEZPEČNOSTNÍM LISTU.

 

Upozornění:

 

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění

GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví

GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Varování

 

H373      Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P102      Uchovávejte mimo dosah dětí.

P220      Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/…/hořlavých materiálů.

P280      Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P310         PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P501      Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.