Háček proti šatním molům s vůní levandule RAID , 2 ks x 3g - 6g

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5(1)Počet hvězdiček je 5 z 5

Cena
97 Kč

Výrobce

Kód produktu
6676

Hmotnost
0.1 kg

Skladem
ks

Repelentní přípravek proti molům šatním s přírodní levandulovou silicí, zanechává příjemně provoněné oděvy. Přípravek působí až po dobu 4 měsíců. Více

Popis produktu

Repelentní přípravek proti molům šatním s přírodní levandulovou silicí, zanechává příjemně provoněné oděvy. Přípravek působí až po dobu 4 měsíců.

 

Použití Raid háček proti šatním molům:

Oddělte sáčky od sebe. Částečně odtrhněte lepenku ze zadní části sáčku. Odstraňte fólii. Zasuňte úchytku spodní části lepenky do otvoru na zadní straně sáčku. Zavěste sáčky do skříně, postavte je do zásuvky nebo na polici. Zamezte přímému kontaktu polopropustné membrány s oděvy a plasty. Používejte 2 sáčky/0,5 m³ prostoru. Na začátku sezóny, případně pokud gel vyschne nebo vůně vymizí, přípravek vyměňte. Přípravek je účinný 3. den od umístění.

 

Složení Raid proti molům:

Cinnamyl alcohol, citronellol, geraniol, citral, d-limonene, coumarin, 1-(2,6,6, –trimethyl-1-cyclohexen-1-yl) pent-1-en-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Varování:

 

Účinná látka: 0,15 g transfluthrinu ve 100 g přípravku. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte dle návodu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Používejte jen v místech nedostupných dětem a zvířatům.

 

Upozornění:

 

Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Bezpečnostní upozornění

GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí

GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Varování

 

Obsah nebezpečných látek

0,15 g transfluthrinu ve 100 g přípravku.

 

EUH066                Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H410      Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101      Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102      Uchovávejte mimo dosah dětí.

P264      Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce

P301+P312         PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338             PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.