PROTI sviluškám a vrtalkám (Vertimec) 1,8 SC - Velikost: 12ml


Cena
123 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
001177-2

Hmotnost
0.1 kg

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

Skladem
ks

Insekticidní a akaricidní přípravek Vertimec 1.8 SC, který obsahuje abamektin a je určen k hubení svilušek a vrtalek na okurkách, paprikách a rajčatech ve sklenících a fóliovnících. Abamektin působí jako kontaktní a žaludeční jed s omezeným systémovým účinkem a translaminárním pohybem. Přípravek se aplikuje postřikem, přičemž je nutné dodržovat určené intervaly a maximální počet aplikací pro každou rostlinu. Více

 Insekticidní a akaricidní přípravek k hubení svilušek, vrtalek na okurce, paprice a rajčeti.

Účinná látka:

abamektin 18 g/l

Jak účinkuje?

Abamectin, účinná látka přípravku Vertimec 1.8 SC, hubí svilušky, vrtalky a mery jako kontaktní a žaludeční jed. Abamectin má omezené systemické působení, ale vyznačuje se translaminárním pohybem.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?
  • Okurka ve skleníku (sviluška chmelová, vrtalky)
  • Rajčata ve skleníku, fóliovníku (sviluška chmelová, vrtalky)
  • Paprika ve skleníku, fóliovníku (sviluška chmelová, vrtalky)
Jak jej použít?
  • Proti sviluškám a vrtalkám se ošetřuje při počátečním napadení a opakuje se podle potřeby v 7 denních intervalech.
  • Okurky (maximálně 4x za vegetační období), 3 dny OL.
  • Rajče a papriky (maximálně 5x za vegetační období), 3 dny OL.
  • Aplikace postřikem, jen ve skleníku.
  • Postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu.
  • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, pro které není tento přípravek registrován.

 

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P260 Nevdechujte páry/ aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH208 Obsahuje1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Upozornění!
  • Pozor na včely (přípravek je zvlášť nebezpečný pro včely).

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.