PROTI mšicím a molicím (Mospilan 20 SP) 2x1,8g


Cena
55 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
001152

Hmotnost
0.1 kg

Více než 5 ks
ks

Koncentrát s účinnou látkou Acetamiprid je efektivním prostředkem pro hubení širokého spektra škůdců v ochraně různých rostlin, včetně mandelinky bramborové v bramborách, mšic, obaleče jablečného v jádrovinách, molice a mšic na okrasných rostlinách. Díky systémovému a působení s rychlým efektem a dlouhodobým účinkem je vhodný proti všem vývojovým stadiím škůdců. Je registrován pro použití na bramborách, jádrovinách, jabloních, skleníkových okurkách, paprikách, rajčatech a okrasných rostlinách. Více

Koncentrát je účinným přípravkem pro hubení širokého spektra škůdců v ochraně rostlin, především mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách.

Účinná látka:

Acetamiprid 200 g/kg

Jak účinkuje?

Působí systémově a translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách. Má rychlé iniciální počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální účinek proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?
  • Brambory (mandelinka bramborová = může být nižší účinnost)
  • Jadroviny (obaleč, mšice, vlnatka krvavá)
  • Jabloň (obaleč jabloňový)
  • Okurky, papriky, rajče ve skleníku (mšice)
  • Okrasné rostliny (molice skleníková, mšice, včetně mšice bavlníkové)
Jak jej použít?
  • Aplikovat postřikem na celé rostliny.
  • Začít od začátku výskytu škůdce.
  • Ukončit postřik při dokonalém ovlhčení, nejpozději při začínajícím skapávání aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
  • Přípravek nesmí zasahovat do okolních porostů, pro které není tento přípravek registrován.

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

 

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.