PROTI housenkám (Karate) 6ml


Cena
57 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
001159

Hmotnost
0.1 kg

Skladem
ks

Insekticid je navržen pro hubení širokého spektra žravého a savého hmyzu, včetně housenek na okrasných rostlinách, jádrovinách, peckovinách a brukvovité zelenině. Jeho rychlý efekt, dlouhodobé reziduální působení a schopnost působit i při nízkých teplotách do 20–25 °C zdůrazňují efektivitu a všestrannost tohoto insekticidu. Více

 Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu je určen k hubení housenek a dalšího žravého hmyzu.

Účinná látka:

Lambda-cyhalothrin 50 g/l (4,8 %)

Jak účinkuje?

Pyrethroidní nesystemický insekticid působí dotykově a požerově proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Účinně ničí žravé škůdce (Lepidoptera, Coleoptera) kontaktním způsobem a prokazuje vynikající účinnost i na savý hmyz (Homoptera). Při časné jarní aplikaci může mít významné vedlejší účinky na svilušky (Tetranychidae). Insekticid se vyznačuje rychlým knockdown efektem a dlouhodobým reziduálním působením. Jeho světlostabilita umožňuje použití i proti rozvlekle nastupujícím škůdcům. Dráždivé účinky stimulují hmyz k pohybu a nutí i skrytě žijící druhy ke kontaktu s účinnou látkou. Má také repelentní účinek, přičemž optimální účinnost dosahuje při nízkých teplotách do 20–25 °C, přičemž při vysokých teplotách účinnost klesá.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?
  • Okrasné rostliny (housenky a další)
  • Jádroviny a peckoviny (housenky)
  • Brukvovitá zelenina (housenky můry zelné)
Jak jej použít?
  • Aplikujte postřikem na celé rostliny při výskytu housenek (u jádrovin a peckovin před květem).
  • Max. 1x za vegetaci.
  • Aplikujte při teplotách do 23 °C (při vyšší teplotě se účinnost snižuje), což znamená, že v teplých dnech doporučujeme provést postřik ráno nebo v podvečer.
  • Ukončete postřik při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skapávání aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
  • Přípravek nesmí zasahovat do okolních porostů, pro které není registrován.

 

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

 

Přípravek na ochranu rostlin je určen pro neprofesionální uživatele. Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy pečlivě přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.