AgroBio NISSORUN 10 WP - Velikost: 2x3,5g


Cena
68 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
6351_CCR

Hmotnost
0.1 kg

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

Více než 5 ks
ks

Insekticidní pro efektivní hubení svilušek v jádrovinách, jahodnicích, okrasných rostlinách a zelenině. Jeho selektivní kontaktní účinek s dlouhodobým specifickým působením na vajíčka, larvy a nymfy svilušek sterilizuje dospělé jedince, brání tvorbě nových generací, a rychle proniká listy s translaminačním efektem, účinným na obou stranách listů. Více

Insekticidní akaricidní přípravek, zaměřený na hubení svilušek v jádrovinách, jahodnících, okrasných rostlinách a zelenině, obsahuje účinnou látku hexythiazox 100 g/kg.

Jak účinkuje?

Jedná se o selektivní kontaktní akaricid s dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svilušek. Sterilizuje dospělé svilušky, které kladou sterilní vajíčka, zabraňující další generaci. Přípravek rychle proniká listy s silným translaminačním účinkem, hubícím vývojová stadia škůdce na obou stranách listů.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?
  • Jabloň, hrušeň (sviluška ovocná, chmelová)
  • Jahodník (sviluška chmelová)
  • Paprika, rajčata, okurka, cuketa, meloun (sviluška chmelová)
  • Okrasné rostliny nebo dřeviny (sviluška chmelová)
  • Réva vinná (sviluška chmelová)
  • Rybíz, andrešt, maliník, ostružník, atd. (sviluška chmelová)
Jak jej použít?
  • Aplikujte postřikem na celé rostliny na začátku výskytu škůdců.
  • Ukončete postřik při dokonalém ovlhčení, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
  • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, pro které není registrován.

 

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

 

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele): Používejte s bezpečností a před aplikací si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.