Mospilan 20SP Přípravek k hubení škůdců - Velikost: 5x1,8g


Cena
99 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
001037-2

Hmotnost
0.05 kg

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

Více než 5 ks
ks

Insekticidní přípravek s k účinnému hubení širokého spektra škůdců na různých typech rostlin, včetně mandelinky bramborové, mšic, vlnatky krvavé, obaleče jablečného, molic a mšic na okrasných rostlinách. Jeho účinek zajišťuje rychlé působení v porostu a dlouhodobou reziduální ochranu proti všem vývojovým stadiím škůdců. Více

Insekticidní přípravek, určený k hubení širokého spektra škůdců v ochraně rostlin, zejména mandelinky bramborové v bramborách, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, molic a mšic na okrasných rostlinách, obsahuje účinnou látku acetamiprid 200 g/kg.

Jak účinkuje?

Působí systémově a translaminárně jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, s rychlým iniciálním působením v porostu a dlouhodobým reziduálním účinkem proti všem vývojovým stadiím škůdců.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?
  • Brambory (mandelinka bramborová s nižší účinností)
  • Jadroviny (obaleč, mšice, vlnatka krvavá)
  • Jabloň (obaleč jabloňový)
  • Okurky, papriky, rajče ve skleníku (mšice)
  • Okrasné rostliny (molice skleníková, mšice, včetně mšice bavlníkové)
Jak jej použít?
  • Aplikujte postřikem na celé rostliny od začátku výskytu.
  • Ukončete postřik při dokonalém ovlhčení rostlin, nejpozději při počínajícím skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu rostlin.
  • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, pro které není registrován.

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

 

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce, obličej.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P330 Vypláchněte ústa.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.