Likvidátor pařezů pařezník 250g


Cena
80 Kč

Výrobce

Kód produktu
4650_CCR

Hmotnost
0.28 kg

Skladem
ks

Likvidátor pařezů "Pařezník" 250g je praktický a účinný přípravek ve formě jemného práškového granulátu, určený pro snadné odstranění pařezů rozkladem nebo vypálením. Díky obsahu dusičnanu draselného zajišťuje rychlý rozklad a facilituje mechanické odstranění pařezů. Jeho aplikace je jednoduchá, pouze se nasype do otvorů a zalije teplou vodou. Pařezník je ideální řešení pro efektivní likvidaci pařezů bez nutnosti jejich náročného mechanického odstraňování. Více

Likvidátor Pařezů "Pařezník" 250g

Účinná Látka: Dusičnan draselný (KNO3) >50%
Forma Přípravku: Jemný práškový granulát
Balení: 250g
Vhodné Pro: Odstraňování pařezů metodou rozkladu nebo vypálení

Popis Produktu:

Pařezník je efektivní řešení pro likvidaci pařezů, poskytující rychlý rozklad nebo možnost vypálení. Tento jemný práškový granulát se aplikuje do navrtaných otvorů v pařezu, umožňuje rychlý rozklad a usnadňuje mechanické odstranění. Přípravek je ideální pro pařezy s průměrem až 30 cm, s možností zvýšení počtu otvorů pro větší průměry. Pařezník nabízí jednoduchou aplikaci a efektivní řešení pro odstranění nežádoucích pařezů z vaší zahrady či pozemku.

Klíčové Vlastnosti:
 • Efektivní Likvidace Pařezů: Umožňuje rychlý rozklad nebo vypálení pařezů.
 • Jednoduchá Aplikace: Nasypání do navrtaných otvorů a zalití teplou vodou.
 • Široké Použití: Vhodné pro pařezy do průměru 30 cm, s možností adaptace pro větší průměry.
 • Bezpečné Použití: Přípravek je šetrný k okolí, při dodržení návodu k použití.
Aplikace se provádí následovně:

Na střed pařezu vrtáme otvor s hloubkou přibližně 20 cm a průměrem zhruba 2 cm. Další otvor o stejném průměru vytvoříme šikmo z boku, přibližně 8 cm pod vrchní hranou pařezu, aby se oba otvory spojily. Do připravených otvorů vsypeme přibližně 200 g speciálního přípravku, což odpovídá 100 g na každý otvor, a následně je zalejeme teplou vodou. Vodu je potřeba pravidelně doplňovat podle potřeby v průběhu následujících 4 až 6 týdnů. Během této doby je důležité chránit řeznou plochu pařezu před přílišným deštěm. Proces nasycení pařezu přípravkem napomáhá jeho rychlému rozkladu a usnadňuje následné mechanické odstranění. Tato metoda je efektivní pro likvidaci pařezů o průměru až 30 cm. U pařezů s větším průměrem je nutné zvýšit počet otvorů v poměru k velikosti pařezu.

Alternativní způsoby odstranění pařezu:

Vypálení pařezu: Po šesti týdnech od aplikace přípravku lze pařez odstranit jednou z těchto metod:

 • Do vyvrtaných děr nalijeme tekutý podpalovač. Po jeho absorpci, což může trvat až čtyři týdny, pařez zapálíme, čímž dojde k jeho vyhoření až ke kořenům. Přípravek přitom podporuje hoření dodáváním kyslíku.
 • Na pařez umístíme kovový sud bez dna a uvnitř rozděláme oheň. Pařez vyhoří podobně jako v předchozím případě díky dodávanému kyslíku od přípravku.

Likvidace čerstvého pařezu: Přípravek je možné využít i na čerstvě pokácené pařezy, zejména na podzim, kdy stromy stahují mízu. V takovém případě se doporučuje pařez nejprve ošetřit vhodným herbicidem k jeho umrtvení, následně lze postupovat dle výše uvedených metod.

Upozornění: Informace poskytnuté zde slouží pouze pro informační účely. Před použitím přípravku si vždy přečtěte označení a informace o produktu a důkladně prostudujte přiložený návod k použití. Za škody vzniklé nesprávným použitím přípravku prodejce neručí.

Bezpečnostní pokyny:

 • H272: Může zesílit požár; oxidant.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210: Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem a horkými povrchy. Zákaz kouření.
 • P220: Skladujte odděleně od oděvů a hořlavých materiálů.
 • P221: Zabraňte kontaktu s hořlavými materiály.
 • P280: Používejte ochranné rukavice, oděv, brýle nebo obličejový štít.
 • P301 + P310: Při požití okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
 • P370 + P378: V případě požáru použijte CO2, hasící prášek nebo vodu k hašení.
 • P501: Obsah nebo obal odstraňte odevzdáním na sběrném místě nebezpečných odpadů.