Karate se Zeon technologii 5 CS - Velikost: 6ml


Cena
54 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
001029-1

Hmotnost
0.1 kg

Upřesněte výběr produktu
Varianta neexistuje

Více než 5 ks
ks

Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu pro efektivní hubení savého a žravého hmyzu. Poskytuje širokospektrální ochranu s vynikající kontaktní účinností, zvláště zaměřenou na žravé škůdce a savý hmyz, s dodatečnými účinky na svilušky při jarní aplikaci. Registrován je pro použití na brambory, jabloně, jahodníky, okrasné rostliny, rajčata ve skleníku a révu vinnou. Více

 Insekticid na bázi syntetického pyrethroidu, obsahující účinnou látku lambda-cyhalothrin 50 g/l (4,8 %), je určen k hubení savého a žravého hmyzu.

Jak účinkuje?

Pyrethroidní nesystemický insekticid poskytuje širokospektrální ochranu proti žravému a savému hmyzu. Účinně usmrcuje hmyz dotykem i pozřením a zvláště se zaměřuje na žravé škůdce (Lepidoptera, Coleoptera) s výraznou kontaktní účinností. Má také vynikající účinnost proti savému hmyzu (Homoptera), s vedlejšími účinky na svilušky (Tetranychidae) při časné jarní aplikaci. Jeho knockdown efekt a dlouhé reziduální působení jsou podporovány světlostabilitou, umožňující použití proti dlouhotrvajícím škůdcům. Dráždivé účinky vedou k aktivaci i skrytě žijících druhů a vykazuje repelentní účinek. Optimální výsledky dosahuje při nízkých teplotách do 20–25 °C, přičemž jeho účinnost může klesat při vysokých teplotách.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?
  • Brambory (mšice, mandelinka bramborová s možným nižším účinkem)
  • Jabloně (obaleči, podkopníčci)
  • Jahodník (květopas jahodníkový)
  • Okrasné rostliny (mšice, třásněnky, housenky, brouci, ploštice)
  • Rajčata ve skleníku (molice skleníková, mandelinka bramborová)
  • Réva vinná (obaleč)
Jak jej použít?
  • Aplikujte postřikem na celé rostliny.
  • Zahajte aplikaci od začátku výskytu, maximálně 1× za vegetační období.
  • Ukončete postřik při dokonalém ovlhčení rostlin, nejpozději při prvních známkách skápění aplikační kapaliny z povrchu.
  • Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty, pro které není registrován.

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

 

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
 
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

 

 

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.