INPORO Pro Sufy 2x35 g + 20 ml

Cena
205 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
P00092

Hmotnost
0.1 kg

Skladem
ks

Sufy® je inovativní pomocný prostředek na bázi hygroskopických jílů, efektivně bojující proti mšicím ve všech plodinách. Spolu s Silwet Star jako smáčedlem zaručuje účinnou ochranu bez pesticidního účinku, s rychlým nástupem a bezpečností pro všechny rostliny s ochrannou lhůtou pouze 1 den. Více

Sada 2 přípravků proti mšicím na všech plodinách bez pesticidní složky, postavená na přírodní bázi.

Obsahuje:
  • Sufy - zeolit 100 % (hydroskopický jíl)
  • Silwet Star - heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem 80 %, alkyloxypolyethylenglykol 20 %
Jak účinkuje?

Sufy® je pomocný prostředek podporující zdravotní stav proti mšicím ve všech plodinách. Jeho princip spočívá v hygroskopických jílech, které vlhkost absorbuje do své porézní struktury, což vysuší mšice a způsobí jejich zahubení. Silwet Star funguje jako smáčedlo, udržuje přípravek Sufy na mšicích, zvyšuje účinnost sady za suchého a slunečného počasí. Sada je bez pesticidního účinku, vhodná pro všechny rostliny s ochrannou lhůtou 1 den.

Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?
  • Všechny plodiny proti mšicím.
  • Zelenina, bylinky, ovocné stromy (jádroviny, peckoviny), rybízy, angrešty, okrasné rostliny a dřeviny.
Jak jej použít?
  • Postřikem na škůdce.
  • Tank mix Sufy 35 g / 2 - 10 l vody / 100 m2 a Silwet Star 0,01 - 0,15 % (1 - 3 ml / 100 m2).
  • Balení sáčku Sufy 7 g / 0,4 - 2 l vody / 20 m2 + Silwet Star 0,2 - 0,6 ml / 20 m2.
  • Aplikace postřikem při výskytu mšic, s intervaly 14 dní.
  • Sufy se snadno rozmíchává ve vodě, vždy používejte vložené smáčedlo Silwet Star.
  • Vyšší účinnost za suchého slunného počasí, neponechávat postřikovač přes noc.

Údaje o nebezpečnosti Silwet Star:

Bezpečnostní pokyny Silwet Star:

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                             


P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

 

 

Pomocný přípravek na ochranu rostlin. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.