Cena
64 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
001187

Hmotnost
0.1 kg

Skladem
ks

Rostlinný biostimulant s obsahem zinku a extraktem ze skořice je určen pro postřik zeleniny, ovocných stromů, révy vinné, okrasných rostlin a rostlin ve skleníku. Ideální pro použití před nebo během výskytu svilušek, molice skleníkové, třásněnek, padlí, alteriárových skvrnitostí a půdních houbových chorob. Vhodný pro rostliny s nedostatkem zinku, zajišťuje zlepšení vitality a zvyšuje odolnost rostlin. Více

Přípravek na přírodní bázi s obsahem zinku a extraktem ze skořice pro postřik rostlin.

Obsahuje:
 • Zinek (chlorid zinečnatý) 3% + navíc obsahuje extrakt ze skořice (Cinnamonum sp.)
Jak účinkuje?
 • Přípravek na přírodní bázi (rostlinný biostimulant) pro postřik zeleniny, ovocných stromů, révy vinné, okrasných rostlin a rostlin ve skleníku. Používá se před nebo v době výskytu svilušek, molice skleníkové, případně třásněnek, nebo před výskytem padlí, alteriárových skvrnitostí a půdních houbových chorob.
 • Vhodný pro rostliny s nedostatkem zinku.
 • Zlepšuje vitalitu rostlin.
 • Zvyšuje odolnost rostlin.
Pro jaké rostliny je registrován?
 • Zelenina (rajčata, papriky, okurky, cukety, dýně, atd.).
 • Ovocné stromy (jádroviny, peckoviny).
 • Réva vinná.
 • Okrasné rostliny.
 • Rostliny pěstované ve sklenících.
Jak jej použít?
 • Postřikem.
 • V dávce 20-30 ml / 10 l / 100 m2.
 • Interval mezi aplikacemi je 7-14 dní během celé vegetace.
 • Při aplikaci před nebo v době výskytu svilušek a roztočů opakujte za 5 dní.

 

 

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a  poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.                                                         

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Zlikvidujte obsah / obal sběrném místě pro zvláštní odpad. 
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P303+P361+P353+P310 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvuokamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Rostlinný biostimulant. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a přiložené informace o přípravku.