Inporo Jarní ošetření - 50 ml

Cena
120 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
001178

Hmotnost
0.1 kg

Skladem
ks

Insekticid na přírodní bázi pro jarní ošetření jabloní, rybízu, maliníku a jahodníku proti sviluškám, puklicím, štítenkám a mšicím. Více

Insekticid na přírodní bázi k jarnímu ošetření jabloní, rybízu, maliníku a jahodníku.


Účinná látka:

dokusát sodný 3,3 g/l


Jak účinkuje?

Přípravek je na přírodní bázi, založený na přírodních polysacharidech. Vytváří lepivý povlak na rostlině, který rostlinám neubližuje, ale účinně eliminuje škůdce.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?
  • ovocné dřeviny (jabloň) -  mšice, svilušky, štítenky, puklice
  • ovocné plodiny (rybíz, maliny, jahody) - mšice, svilušky, štítenky, puklice

Jak jej použít?
  • Aplikace postřikem brzy na jaře:
    • Jabloně: Ošetřujte od rašení do fáze růžového poupěte.
    • Rybíz, maliny, jahodník: Ošetřujte od rašení do fáze vývoje prvních květů.
  • Bez zápachu.
  • Aplikujte na celou rostlinu ze vzdálenosti 30 cm tak, aby byla vlhká, ale netvořily se kapky.
  • Před ošetřením doporučujeme provést ověření citlivosti na menším počtu rostlin nebo menší ploše.

 

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý.

 

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/ mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/ obal do zařízení autorizovaného na likvidaci nebezpečného odpadu
nebo jej odevzdejte na místě sběru nebezpečného odpadu.

 Pomocný přípravek ochrany rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku.