BROS samolepka proti mouchám 2ks


Cena
55 Kč

Výrobce

Kód produktu
9850

Hmotnost
0.03 kg

Více než 5 ks
ks

Speciální mucholapka určená k nalepení na okno. Obsahuje aktivní složku bez zápachu, která se uvolňuje do vzduchu a má velmi hořkou chuť, což brání náhodnému požití. Více

Speciální mucholapka určená k nalepení na okno.

Po požití jedu mouchy uhynou na místě nebo krátce poté. Obsahuje hořkou aktivní ochrannou látku, která zabrání náhodnému požití. Produkt je proto možné používat i v dětských pokojích.

Chrání a účinkuje po dobu až 6 měsíců, dokud není aktivní látka zcela spotřebována mouchami.

Použití:

  • Odstraňte ochranný papír a odtrhněte samolepku od krycího papíru. Samolepku nalepte na vnitřní stranu okna, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
  • Jedna samolepka na okno.
  • Po opotřebení vyměnte samolepku za novou.

 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.

 

Bezpečnostní upozornění:

Nedotýkejte se povrchových částí lepící pásky ani tuto část neomývejte. Po použití si umyjte ruce. Přípravek poškozuje i užitečné druhy hmyzu. Proto fólii nalepte pouze z vnitřní strany okna.

Varování

 H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

První pomoc:

Oči vypláchněte vodou, kůži omyjte vodou s mýdlem. V případě požití nebo v případě potřeby vyhledejte lékařskou péči. Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel.: 224 919 293, 224 915 402. Vedlejší účinky nejsou známy.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Účinná látka: azamethifos 7 mg/ks. (0,95 g/100 g).

Obsahuje azamethifos. Může vyvolat alergickou reakci.

Pro všeobecné použití.

Datum výroby, datum použitelnosti a číslo šarže na obalu.

Balení: 2 ks.