ATAK Sprej proti čmelíkům Chrysanthemum 500ml


Cena
310 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
P00081

Hmotnost
0.7 kg

Skladem
ks

Přírodní biocid pro hubení čmelíků. Postřikem na plochy výskytu čmelíků (zdi, kurníky pro slepice, sedací tyče, žebříky apod.). Více

Biocid pro hubení čmelíků. Přírodní účinná látka Chrysanthemum. Postřikem na plochy výskytu čmelíků (kurníky, aj.). 

Účinná látka: 3 g/l Chrysanthemum cinerariaefolium extract


Proti jakým škůdcům je určen?
 • čmelík kuří

Proč jej použít?
 • pro hubení čmelíků (Dermanyssus gallinae)
 • účinek nastane během 24 hodin a dlouhodobý hubící účinek byl prokázán po dobu 7 dnů
 • po 7 dnech účinek pomalu klesá v důsledku rozkladu účinné látky
 • na bázi účinné látky Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt, získané z rostliny chryzantémy
 • účinkuje jako kontaktní jed, který působí na nervovou soustavu hmyzu, kdy přeruší její funkci a hmyz tak okamžitě paralyzuje
 • vzhledem k tomu, že Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt patří do skupiny účinných látek pyretriny, které se velmi rychle v přírodě odbourávají, je potřeba postřik podle potřeby opakovat
 • přípravek je určen pro použití na plochy (v dobře větraných prostorech, a za dodržení bezpečnostních opatření)
 • ideální je pro domácí chovy drůbeže (slepic)
 • pro celoroční použití

Jak jej použít?
 • k okamžitému použití na plochy, zdi, kurníky pro slepice, sedací tyče, žebříky, apod.
 • !!! neaplikujte na zvířata !!!
 • aplikujte cíleným použitím v tenké vrstvě na místa v nichž se shlukují čmelíci
 • hubící účinek nastane během 24 hodin
 • po aplikaci musí být zajištěno dostatečné větrání (především v interiérech)
 • přípravek se dá kdykoliv odstranit vlhkým hadříkem a malým množstvím čistícího prostředku
 • plochy, které nemají přijít do styku s prostředkem (potraviny, krmivo, napáječky a pod.) musí být před aplikací zakryty

 

 

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní pokyny:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.