Cena
243 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
P00080

Hmotnost
0.08 kg

Skladem
ks

Přípravek pro hubení rusa domácího a lezoucího hmyzu při sanitární hygieně v interiérech ve formě koncentrátu Více

Přípravek pro hubení rusa domácího a lezoucího hmyzu při sanitární hygieně  v interiérech ve formě koncentrátu

 

Účinná  látka: cyfenothrin
Složení: Obsah účinných látek: 100 g/dm3 (10%) cyfenothrin Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate (Cyphenothrin) (insekticid ze skupiny umělých pyrethroidů).

 

Balení přípravku:

koncentrát 50 ml ve správném obchodním názvu ATAK MikroCif 10 MC

 

Proti jakým škůdcům je určen?

rus domácí

lezoucí hmyz

 

Proč jej použít?

rychlé hubení lezoucího hmyzu

  • hubení pomocí mikrokapsulí - tj. jakmile se lezoucí hmyz projde po ošetřeném povrhu, rozšlápne mikrokapsli a natáhne na sebe uvolněnou účinnou látku - dojde k usmrcení lezoucího hmyzu
  • forma mikrokapsule způsobuje to, že přípravek nezapáchá (kvalitní nová „konstrukce“ kapsulek, vhodná do míst, kde není žádoucí zápach)
  • díky nové formulaci má přípravek delší dobu účinnosti po provedeném postřiku - účinkuje až 2-3 měsíce (pokud se nesetře)
  • pro sanitární hygienu – použití v bytech, kancelářských prostorech, nemocnicích, mateřských školách, skladech, aj.
Jak jej použít?

koncentrát: Před použitím protřepat nádobu s přípravkem.

Do nádoby postřikovače nalít cca 1/3 vypočteného množství vody, přidat příslušné množství přípravku, důkladně promíchat a následně přidat zbývající množství vody a opět promíchat. Používat 2,5% roztok přípravku (50 ml přípravku na 2 l vody). Používat 50 ml připravené aplikační kapaliny na 1 m2.

Postřikovat místa, kde se zadržuje a hnízdí hmyz: spodní části stěn, plochy kolem podlahových lišt, v okolí vodovodních a topných trubek, za skříňkami, dřezy, vanami, zadní stěny nábytku a veškeré škvíry a štěrbiny, které jsou úkrytem hmyzu. Zhotovená kapalina musí být spotřebována co nejrychleji.

Po uplynutí 24-48 hodin od dezinsekce je nutno smýt přípravek z povrchů, se kterými má přímý styk uživatel. Na ostatních plochách přípravek musí zůstat. Po zákroku je nutno místnosti vyvětrat. Přípravek začíná účinkovat po 6-12 hodinách a působí po dobu 2-3 měsíců pokud nebude mechanicky odstraněn (setřený, opláchnutý apod.).

 

 Upozornění:

     Dezinsekční zákroky se v žádném případě nesmějí provádět za přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen.  Nedoporučuje se použití přípravku v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi.

    POZOR na vysoké teploty !  Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místnostech při teplotě max. do 24 St. C .

  

Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami. Nepostřikujte dětské postýlky a hračky.

 

Po uplynutí 24-48 hodin od dezinsekce je nutno smýt přípravek z povrchů, se kterými má přímý styk uživatel. Na ostatních plochách přípravek musí zůstat. Po zákroku je nutno místnosti vyvětrat.

První pomoc při zasažení

Při nadýchání: Osobu se symptomy otravy vdechnutím umístěte na čerstvý vzduch nebo na dobře ventilované místo. Zajistěte, aby nedošlo u ní k podchlazení.

Při styku s kůží: Potřísnění kůže, především na citlivých místech, např. v obličeji, může způsobit svědění, pálení nebo brnění. Pokožku ihned oplachujte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví jakékoliv podráždění pokožky, vyhledejte lékaře

Při zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky. Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody po dobu cca 15 minut. Neprodleně vyhledejte očního lékaře.

Při požití: V případě podezření na otravu ihned zavolejte lékaře.

POZOR! Osobám v bezvědomí nepodávejte žádné tekutiny ani jídlo ani nezkoušejte vyvolat zvracení!

U otrávených osob lze pozorovat: zvýšenou nervozitu, alergické reakce, úzkostné stavy, brnění při doteku, porucha koordinace pohybů (ataxie), křeče. Při požití je třeba provést výplach žaludku. Vniknutí přípravku do plic může způsobit příznaky zápalu plic. Postiženou osobu umístěte na čerstvý vzduch nebo na dobře ventilované místo. Provádějte symptomatickou léčbu. Pokud se vyskytnou alergické reakce, léčit antihistaminiky.

Skladování přípravku

Uchovávejte pouze v původním těsně uzavřeném obalu. Skladujte při teplotě nepřesahující 0-30 oC.

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

 

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:                Bezpečnostní pokyny:

 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

H412  Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými

účinky

               

 

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah / obal v souladu se zákonem

 

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.