ATAK Aerosol na létající a lezoucí hmyz Extra


Cena
179 Kč

Výrobce
AgroBio

Kód produktu
002118

Hmotnost
0.35 kg

Skladem
ks

Aerosol pro hubení much, komárů, vos, švábů, rybenek, mravenců, blech a dalšího hmyzu a pro hubení roztočů. Více

Aerosol pro okamžité hubení hmyzu a roztočů.


Účinná látka: 
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHYL 6-PROPYLPIPERONYL ETHER (CAS : 51-03-6) 10,11 g/kg ; PERMETHRIN (CAS: 52645-53-1) 3,99 g/kg; GERANIOL (CAS : 106-24-1) 0,10 g/kg; TETRAMETHRIN (CAS: 7696-12-0) 2,02 g/kg


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti létajícímu hmyzu (komáři, mouchy, vosy, moli, aj. )
  • proti lezoucímu hmyzu (mravenci, pavouci, rybenky, blechy, štěnice, aj.)
  • proti roztočům


Proč jej použít?

  • rychlé hubení hmyzu a roztočů
  • obsahuje 2 účinné látky, které díky svému působení se navzájem doplňují a poskytují vynikající hubící účinnost
  • na ošetřeném povrchu účinkuje i několik dnů (preventivní ošetření)
  • aplikace v interiéru a exteriéru 


Jak jej použít?

Aplikujte v interiéru a exteriéru (byt, garáž, stan,karavan,zahrada, pergola, aj.).

  • postřik přímo na hmyz
  • preventivní ošetření míst výskytu škůdců (kolem oken, do štěrbin, aj.).


Upozornění: POZOR na vysoké teploty !  Při teplotě 25 st. C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místostech při teplotě max. do 24 St. C .


 
Biocidní přípravky. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH 208 Obsahuje permethrin. Může vyvolat alergickou reakci.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261: Zamezte vdechování aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných pro storách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122 °F.
P501: Odstraňte obsah/obal podle místních/státních/mezinárodních předpisů.